Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 3, 42–200 Częstochowa, e‑mail: osrodekadopcyjny@gmail.com, tel. 34 368 03 39.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania adopcyjnego oraz w celach archiwalnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także ustawy z dnia 14 lipca 1982 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), obejmującego prowadzenie postępowań adopcyjnych zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom zajmującym się archiwizacją, a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub kurierowi.

Państwa dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenia procedury adopcyjnej, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.

Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia procedury adopcyjnej.